Wydanie nr 196/2024, Niedziela 14.07.2024
imieniny: pokaż (11 imion)Marcelin, Ulryk, Kamil, Tuskana, Franciszek, Dobrogost, Kosma, Marceli, Izabela, Damian, Angelina
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Starosta Nowodworski ogłasza nabór na wolne od dnia 1 sierpnia 2024 r. urzędnicze stanowisko ds. księgowości w Wydziale Finansowo – Księgowym (od młodszego referenta do inspektora) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

1. Jedno miejsce – 1 etat.

2. Stanowisko ds. księgowości w Wydziale Finansowo – Księgowym.

3. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania konieczne:

1) Wykształcenie min. średnie;

2) znajomość przepisów prawnych, w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ustawy o samorządzie powiatowym;

3) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) korzystanie z pełni praw publicznych;

5) pełna zdolność do czynności prawnych;

6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nieposzlakowana opinia;

8) stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe (kierunek: rachunkowość, ekonomia);

2) doświadczenie w księgowości samorządowej;

3) znajomość systemów finansowo – księgowych GRAVIS;

4) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) w szczególności dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel i Word;

5) umiejętność analizy danych liczbowych;

6) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:

1) Księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych w programie komputerowym finansowo – księgowym operacji gospodarczych dotyczących:

a) dochodów Skarbu Państwa,

b) dochodów Powiatu i Starostwa.

2) Księgowanie w programie OPŁATY RÓŻNE dochodów Skarbu Państwa analitycznie według tytułów i z podziałem na kontrahentów – płatników.

3) Dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont.

4) Sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonanych zadań.

5) Sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki.

6) Uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych.

7) Współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie pkt.1.

8) Naliczanie odsetek od księgowanych należności dotyczących dochodów Skarbu Państwa, Starostwa i Powiatu.

9) Informowanie osób merytorycznie odpowiedzialnych o nieterminowym wnoszeniu należności dotyczących dochodów Skarbu Państwa, Powiatu i Starostwa. W razie nieuiszczenia należności przez dłużnika w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, niezwłoczne przekazanie pracownikowi merytorycznemu kopii wezwań do zapłaty i upomnień ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru.

10) Księgowanie prawomocnych decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, zbyciem lub zniszczeniem pojazdów usuniętych z drogi i przejętych na własność Powiatu, zawiadomień z tytułu niedokonania zapłaty opłaty za brak biletu parkingowego ze strefy płatnego parkowania, prawomocnych decyzji o zapłacie kar z tytułu niezgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, prawomocnych postanowień o zastosowaniu grzywny w celu przymuszenia.

11) Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizowanych zadań na zajmowanym stanowisku.

12) Bieżąca znajomość przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku.

13) Wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska lub prac zleconych przez przełożonego.

IV. Warunki pracy:

1) Praca w pomieszczeniu biurowym na II piętrze (z windą) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

2) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

3) Obsługa urządzeń biurowych.

V. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata.

2. CV zawierające : imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej – własnoręcznie podpisane przez kandydata.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.

10. Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

11. Dobrowolnie kopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (w przypadku posiadania, uwierzytelniona* przez kandydata).

*Dokument uwierzytelniony oznacza zapis – „Za zgodność z oryginałem”, data uwierzytelnienia i własnoręczny podpis. 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Wydziale Finansowo - Księgowym” w terminie do dnia 17 czerwca br. w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 10:00. W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane dokumenty zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2024 r. wynosił powyżej 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.nowydworgdanski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA DLA PRACOWNIKÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, państwa wizerunek na podstawie zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5) Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/ dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

7) W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

9) Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

11) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

12) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Dwór Gdański


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.