Wydanie nr 203/2024, Niedziela 21.07.2024
imieniny: pokaż (11 imion)Benedykt, Prokop, Daniel, Ignacy, Andrzej, Wiktor, Stojsław, Julia, Prakseda, Klaudiusz, Arbogast
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 26 marca 2024 roku.

Wójt Gminy Stare Pole ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Pole.

1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  10.10.2023 r.

2. II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15.12.2023 r.

3. III przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.02.2024 r.

4. IV przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26.04.2024 r. o godzinie 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

5. Działka ewid. nr 132/1 obręb Królewo - w dziale III księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia jest obciążona ostrzeżeniem: „wzmianka o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów na obiekcie scaleniowym pn.”Królewo i Krasnołęka”. W  dziale IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomość.

6. Działka ewid. nr 132/2 obręb Królewo - w dziale III księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia jest obciążona ostrzeżeniem: „wzmianka o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów na obiekcie scaleniowym pn.”Królewo i Krasnołęka”. W  dziale IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomość.

7. Pismem znak: GN.6640.1.3.2022.BT z dnia 16.05.2023 r. Starostwa Powiatu Malborskiego wydał zgodę na dokonanie umów cywilo-prawnych kupna/sprzedaży ww. nieruchomości.

8. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

9. Zgodnie z zaświadczeniem Starosty Malborskiego znak: AB.670.2.37.2023.MW z dnia 22.08.2023 r. lokal mieszkalny nr 3 spełnia wymogi lokalu samodzielnego.

10. Lokal można obejrzeć w godzinach pracy urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Anną Droździel –tel. 55 271 35 32 w. 705, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

 

Warunki nabycia nieruchomości:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 9 900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), przelewem na konto depozytowe Gminy Stare Pole prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer nieruchomości, której ono dotyczy.

2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej w dniu 22.04.2024 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.

3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

9. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.

10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

13. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 32 w. 705, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

14. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl 


 

Wójt Gminy Stare Pole

Marek Szczypior


 

Załącznik:

1. Mapa z naniesioną lokalizacją nieruchomości do sprzedaży.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stare Pole – Urząd Gminy Stare Pole można uzyskać na stronie www. bip.starepole.pl.

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.