Wydanie nr 203/2024, Niedziela 21.07.2024
imieniny: pokaż (11 imion)Benedykt, Prokop, Daniel, Ignacy, Andrzej, Wiktor, Stojsław, Julia, Prakseda, Klaudiusz, Arbogast
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku nr 1 przy ul. gen. Grota Roweckiego w Malborku

Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Malborku przy ul. Orzeszkowej nr 1 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku nr 1 przy ul. gen. Grota Roweckiego w Malborku (Piaski) z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej
 1. Powierzchnia lokalu – 125,3 m2.

 2. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 – 20,16 zł. netto.

Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Stawka czynszowa nie obejmuje kosztów dostawy mediów.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł. na rachunek bankowy Spółdzielni: PKO BP O/Malbork nr 08 1020 1778 0000 2502 0003 6848, najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert.

 2. Oferta winna zawierać:

 3. nazwisko i imię oferenta, nr PESEL i adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny, a w przypadku osoby prawnej: nazwę, siedzibę i nr Krajowego Rejestru Sądowego lub numer rejestrowy w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

 4. oferowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 lokalu,

 5. potwierdzenie wpłaty wadium – oryginał lub kopia dowodu wpłaty,

 6. wskazanie rachunku bankowego lub adresu, na który będą dokonywane przez Spółdzielnię wpłaty wynikające z rozliczenia wadium.

Oferta winna być podpisana własnoręcznie przez oferenta.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg – lokal przy ul. Grota Roweckiego”, na adres: Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Orzeszkowej nr 1, 82-200 Malbork.

 2. Termin składania ofert upływa 21 maja 2024r. - decyduje data wpływu do Spółdzielni.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2024r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Orzeszkowej 1 o godz. 11.00.

 4. Osoba, która wygra przetarg wpłaca kaucję w wysokości 300% czynszu.

 5. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane będą niezwłocznie zwrócone.

 6. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, przepada na rzecz Wynajmującego w sytuacji, gdy:

 7. oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty wezwania przez Spółdzielnię,

 8. gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

 9. Oglądanie lokalu odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 10. Zarząd Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Malborku, zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. Oferentom z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Spółdzielni.

 

Osoby zainteresowane przetargiem, mogą uzyskać informacje w dziale członkowsko – mieszkaniowym, pokój nr 3 przy ul. Orzeszkowej 1, nr tel. (55) 646-06-02.

Zarząd Spółdzielni

 

Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork od 49 zł Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork od 49 zł
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.