Wydanie nr 203/2024, Niedziela 21.07.2024
imieniny: pokaż (11 imion)Benedykt, Prokop, Daniel, Ignacy, Andrzej, Wiktor, Stojsław, Julia, Prakseda, Klaudiusz, Arbogast
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Józefa Wybickiego nr 28 w Malborku

 • Wydanie nr 203/2024
 • 13 lutego 2024, 08:33
 • Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Orzeszkowej nr 1 w Malborku
 • UrzędowePrzetargi - Ogłoszenia
Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Orzeszkowej nr 1 w Malborku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu

Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą przy ul. Orzeszkowej nr 1 w Malborku

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu

 

 

 1. Dane o lokalu: mieszkanie nr 7, usytuowane na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 kl. C przy ul. Józefa Wybickiego nr 28 w Malborku.

Powierzchnia użytkowa lokalu – 47,90 m2, struktura lokalu - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c. i przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,0 m2.

Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 0,0146.

Dla nieruchomości, z której nastąpi wyodrębnienie zbywanego lokalu, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Malborku Wydział V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr GD1M/00060477/1.

 1. Cena wywoławcza – 202.528,00 zł.

 2. Wysokość wadium - 10.200,00 zł.

 3. Termin i sposób wpłaty wadium - do 26.02.2024r., na rachunek bankowy Spółdzielni: PKO BP O/Malbork nr 08 1020 1778 0000 2502 0003 6848.

 4. Oferta winna zawierać:

  • nazwisko i imię oferenta, nr PESEL i adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny, a w przypadku osoby prawnej: nazwę, siedzibę i nr Krajowego Rejestru Sądowego lub numer rejestrowy w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

  • oferowaną cenę,

  • potwierdzenie wpłaty wadium - oryginał lub kopia dowodu wpłaty,

  • wskazanie rachunku bankowego lub adresu, na który będą dokonywane przez Spółdzielnię wpłaty wynikające z rozliczenia wadium i ceny nabycia,

Oferta winna być podpisana własnoręcznie przez oferenta.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – zakup mieszkania”, na adres: Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Orzeszkowej nr 1, 82-200 Malbork, pokój nr 1 Sekretariat.

 2. Termin składania ofert upływa – 26.02.2024r. (decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni).

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2024r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni (sala posiedzeń – pokój nr 5).

 4. O wyniku przetargu Spółdzielnia powiadamia wszystkich oferentów indywidualnie, a niezależnie od tego informacja w tym zakresie zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

 5. Osoba, która wygra przetarg obowiązana jest wnieść, w terminie 40 dni od daty zawiadomienia o wyniku przetargu oferowaną cenę lokalu.

 6. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 45 dni od daty dokonania wpłaty, o której mowa w punkcie 10.

 7. Koszty związane z wynagrodzeniem notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu.

 8. Lokal można oglądać w uzgodnionym terminie zgłoszonym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 9. Regulamin, na podstawie którego przeprowadzane jest postępowanie przetargowe, wyłożony jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni, w godzinach jej urzędowania - sekretariat przy ul. Orzeszkowej nr 1.

 10. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane będą niezwłocznie zwrócone.

 11. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, przepada na rzecz Sprzedającego w sytuacji, gdy:

 • oferent uchyli się od zawarcia umowy,

 • gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

 1. Zarząd Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Malborku, zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. Oferentom z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Spółdzielni.

 

Osoby zainteresowane przetargiem, mogą uzyskać informacje w dziale członkowsko – mieszkaniowym, pokój nr 3 przy ul. Orzeszkowej 1, nr tel. (55) 646-06-02.

 

Zarząd Spółdzielni

 

Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Orzeszkowej nr 1 w Malborku
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork od 49 zł Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork od 49 zł
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.