Wydanie nr 108/2024, Środa 17.04.2024
imieniny: pokaż (10 imion)Klara, Józef, Robert, Radociech, Anicet, Stefan, Izydora, Aniceta, Jakub, Innocenty
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 1 czerwca 2022 r.

Działając zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.), ustawą  z dnia 20 grudnia 1996 r.  o portach i przystaniach (tj. Dz. u. 2021 poz. 491 ze zm.), zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo oraz zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 6.05.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, powstałej w ramach  projektu „Pętla Żuławska”, ogłaszam drugi przetarg pisemny, nieograniczonym (ofertowy) na dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, powstałej w ramach projektu  „Pętla Żuławska”.

1) działka nr 536/1 o pow. 0,0315 ha obręb Kąty Rybackie; KW GD2M/00058253/5

2) działka 537/1 o pow. 0,3328 ha obręb Kąty Rybackie; KW GD2M/00058253/5

3) część działki 537/4 o pow. 0,2393 ha obręb Kąty Rybackie wraz z częścią budynku sanitarnego o powierzchni dzierżawionej 100,9 m2;   KW GD2M/00058253/5

4) części dz. nr 537/6 o pow. 0,0369 ha obręb Kąty Rybackie, na której posadowiona jest pompownia ścieków oraz stanowisko odbioru nieczystości (z wyłączeniem slipu), KW GD2M/00058253/5

5) części działki nr 787/23 o pow. 0,1434 ha obręb Kąty Rybackie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – turystyki, KW GD2M/00058246/5

6) Infrastruktury, która wymieniona jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Graficzne określenie przedmiotu dzierżawy, stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.05.2022 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sztutowo nr XL/359/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie, teren objęty przedmiotowym postępowaniem położony jest w strefie 55.PR – Port na Zalewie Wiślanym, zgodnie z programem „Pętla Żuławska”, w tym:

a) port rybacki, turystyczna przystań jachtowa, port dla statków turystycznych, wypożyczalnia sprzętu;

b) wskazana realizacja usług związanych z funkcją główną oraz obsługą ruchu turystycznego, parking.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 26.000   netto plus należny podatek VAT.

Czynsz  za 2022 rok płatny będzie przed podpisaniem umowy, natomiast w kolejnych latach do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy.

Czynsz dzierżawny corocznie będzie waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podany w Komunikacie Prezesa GUS za rok poprzedni. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Urzędu Gminy w Sztutowie BS Stegna  36 8308 0001 0000 0101 2000 0010.

Czas trwania umowy – od 1.07.2022 r. do 31.05.2026 r.

Pozostałe warunki przetargu, tj. do obowiązków dzierżawcy należeć będzie:

1. przedmiot dzierżawy, o którym mowa jest terenem ogólnodostępnym,  co niniejszym oferent (dzierżawca) przyjmuje do wiadomości. W obszarze wydzierżawionych terenów zielonych działają podmioty związane z rybołówstwem lokalnym (rybacy z portu nad Zalewem Wiślanym w Kątach Rybackich), których funkcjonowanie na przedmiotowym terenie jest wolne od opłat;

2. określenie warunków korzystania z miejsc płatnych tj. parkingu, toalet, miejsc cumowniczych oraz innych, zlokalizowanych na terenie Przedmiotu dzierżawy, stanowiących dochód Dzierżawcy należy do Dzierżawcy.  Dzierżawca uwzględni przy tym postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Cennik usług podlega zaakceptowaniu przez Wydzierżawiającego;

3. wykorzystywanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem (t.j. port rybacki, turystyczna przystań jachtowa, port dla statków turystycznych, wypożyczalnia sprzętu; obsługa ruchu turystycznego, parking) oraz zgodnie z programem „Pętla Żuławska” z uwzględnieniem, że  teren objęty przedmiotową umową położony jest w strefie 55.PR – Port na Zalewie Wiślanym. Dopuszcza się na dzierżawionym terenie możliwość posadowienia punktów gastronomicznych, handlowych itp. związanych z obsługą ruchu turystycznego;

4. każdorazowo przed posadowieniem nowych obiektów na dzierżawionym terenie wymagane jest uzgodnienie sprawy z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Wojewodą Pomorskim, Wójtem Gminy Sztutowo;

5. utrzymanie ładu, czystości i porządku na dzierżawionym terenie, w tym koszenie terenów zielonych nie rzadziej niż raz dwa tygodnie w sezonie letnim, zbieranie odpadów, ustawienie odpowiedniej liczby pojemników na odpady oraz zawarcie z uprawnioną firmą umowy dotyczącej wywozu i zagospodarowania zebranych odpadów, utrzymanie w czystości i porządku slipu;

6. przestrzeganie przepisów administracyjnych i innych związanych z Przedmiotem dzierżawy;

7. użytkowanie Przedmiotu dzierżawy nie naruszając przepisów zarządzenia nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.02.2013 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013r., poz.1314 z późn. zm.);

8. zawarcie we własnym imieniu właściwych umów na dostawę mediów oraz ponoszenie kosztów:

energii elektrycznej, wraz oświetleniem zewnętrznym, dostawy wody,  odbioru ścieków,  gospodarki odpadami,

bieżącego utrzymania infrastruktury, wykonywania niezbędnych przeglądów i remontów, zapewnienia personelu do obsługi, opłat publiczno-prawnych;

9. współpraca z Gminą Sztutowo przy organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych, w tym bezpłatne udostępnianie Przedmiotu dzierżawy  na organizację imprez, na każde żądanie Wydzierżawiającego zgłoszone z 14 dniowym wyprzedzeniem;

10. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury zlokalizowanej na dzierżawionym terenie;

11. udostępnianie infrastruktury, zlokalizowanej na dzierżawionym terenie na potrzeby cumowania jachtów, max. ilość miejsc na rezydenturę 5; ilość  bezpłatnych, honorowych miejsc na rezydenturę  max 3;

12. zapewnienie w szczególności w okresie maj – wrzesień, każdego roku obowiązywania umowy całodobowego funkcjonowania toalet na terenie Przedmiotu dzierżawy;

13. uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń do prowadzenia działalności, o której mowa w pkt. 1 oraz pozwoleń na posadowienie ewentualnych obiektów wynikających z prawa budowalnego;

14. utrzymanie w należytym stanie oraz dokonywanie na własny koszt i we własnym zakresie niezbędnych remontów, napraw oraz przeglądów technicznych obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na dzierżawionym terenie;

15. powstrzymanie się od likwidacji istniejących przejść i dróg;

16. udostępnianie przejazdu innym osobom, instytucjom jeżeli nie ma innego dojazdu;

17. nienaruszanie znajdujących się na dzierżawionym gruncie lub graniczących z nim budowli i urządzeń wodnych. Dzierżawca odpowiada materialnie za wszelkie szkody w tych urządzeniach, spowodowane z winy Dzierżawcy;

18. dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na zabudowę i urządzenia na wydzierżawionym gruncie;

19. wydzierżawiający zezwala dzierżawcy na przenoszenie praw wynikających z umowy dzierżawy na osoby trzecie w formie poddzierżawy i użyczenia. Dzierżawca zobowiązany jest w takim przypadku powiadomić na piśmie Wydzierżawiającego o zawarciu takiej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

20. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z turystyką wodną, ze szczególnym uwzględnieniem w miesiącach maj – wrzesień, każdego roku obowiązywania umowy prowadzenia szkółki żeglarskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu  14.06.2022 r. o godz. 10 30 w sali nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55.

Wadium w wysokości 2600,-  należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  7.06.2022 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Sztutowie .

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu dzierżawnego.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek  w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu. Warunkiem terminowego zwrotu wadium jest podanie numeru konta, na które ma być ono zwrócone. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy.

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

a) mają zaległości finansowe wobec Gminy Sztutowo;

b) bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem   lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo w ciągu 12 miesięcy przed terminem przetargu;

c)  z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo z winy najemcy lub dzierżawcy  w ciągu 12 miesięcy przed terminem przetargu;

d) podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie ustawie  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem przetargu powinien złożyć:

1) upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście;

2) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo;

3) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem);

4) dowód wpłaty wadium;

5) oświadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie ustawie  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia,

5) oferowaną wysokość czynszu rocznego wyrażono w wartości netto + VAT. Oferowana wysokość czynszu musi być wyższa od ceny wywoławczej.

6) kopia dowodu wpłaty wadium,

7) podpis oferenta,

8) opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu, realizacji warunków umowy,

9) wyszczególnienie niezbędnych do poniesienia rodzajów kosztów, związanych z przedmiotem dzierżawy wraz z planowaną prognozą osiągnięcia przychodów  z uzasadnieniem.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:

1. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do prowadzenia działalności oraz pozwoleń na posadowienie ewentualnych obiektów wynikających z prawa budowlanego.

2. Utrzymania na wydzierżawionym obiekcie dotychczasowych obiektów i infrastruktury.

Składanie ofert

Oferty w zabezpieczonych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, powstałej w ramach projektu Pętla Żuławska” należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy  w Sztutowie do dnia 14.06.2022 r. do godz. 10 00 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z przetargu.

Opis kryteriów, którymi będzie się kierował sprzedający przy wyborze oferty wraz z podaniem  znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert:

1) Sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu;

2) Cena.

Rozstrzygnięcie przetargu:

1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej .

2. Czynności związane z przetargiem dokona komisja przetargowa wyznaczona przez Wójta Gminy w składzie 4 osób,

3. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcie w drodze głosowania.

W części jawnej w obecności oferentów komisja przetargowa:

1) ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza czy wadia zostały wpłacone,

2) otwiera koperty z oferentami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu,

3) przyjmuje oświadczenia lub wyjaśnienia zgłoszone przez oferentów,

4) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja przetargowa:

1) przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę kryteria wymienione powyżej,

2) dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

3) sporządza protokół z przetargu.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Protokół z zakończonego przetargu stanowić będzie podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

W terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu można składać zastrzeżenia na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Z warunkami przetargu, regulaminem oraz projektem umowy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55 247 81 51 wew. 614

Załączniki:

1. Graficzne określenie przedmiotu dzierżawy

2. Infrastruktura -wykaz zabudowań i urządzeń

3. Projekt umowy

4. Informacja RODO

Wójt Robert Zieliński

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (4)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.