Wydanie nr 343/2023, Sobota 9.12.2023
imieniny: pokaż (7 imion)Wielisława, Leokadia, Waleria, Joachim, Delfina, Wiesław, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. MZK sprzedaje autobusy.

Malbork. MZK sprzedaje autobusy. fot. MZK Malbork
Miejski Zakład Komunikacji w Malborku ogłosił przetarg na sprzedaż 7 autobusów marki Scania, rok produkcji 1998. Przebieg pojazdów oscyluje między 1225125 a 1360030 km (stan na 9 sierpnia br.). Cena wywoławcza netto za sztukę 4,5 tys. zł. Oferty można składać do 27 września.

Oferty pisemne z podaniem proponowanej ceny należy składać w terminie do dnia 27.09.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Spółki – Sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2022 r. o godz. 09:15 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert jest jawne.

Autobusy można oglądać w dni robocze  w godz. 07:00 do 15:00 na terenie Spółki (ul. Gen de Gaulle`a 71) po uprzednim umówieniu się z Głównym Specjalistą d/s Technicznych tel. 055/ 647 85 50 lub 509 920 444.

Jako cenę wywoławczą przyjmuje się cenę podaną w powyższym wykazie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy – autobusy”

Oferta powinna zawierać: Nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu, określenie proponowanej ceny kupna, dowód wpłaty wadium, w przypadku zakupu autobusu lub innego pojazdu przeznaczonego do skasowania należy dołączyć zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w związku z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Do oferty należy dołączyć aktualny wypis KRS, a jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie później niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Oferta musi zawierać spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści), a kolejne zapisane strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Kupującego, zgodnie z formą reprezentacji Kupującego określoną w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym (np. w opisie do rejestru) lub z udzielonym pełnomocnictwem. Powyższy dokument lub pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku, gdy uczestnicy zaoferują tą samą cenę.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej tj. 450,00 zł. Należy wpłacić w kasie Spółki do godz. 09:00 w dniu przetargu, lub przelewem na konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. O w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 3362 z dopiskiem „wadium – autobus”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się po przetargu w tym samym dniu w kasie Spółki lub przelewem na konto oferenta. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zwarcia umowy kupna pojazdu wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada na rzecz sprzedawcy po upływie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanych autobusów.


 


 

Informacja i zdjęcia: MZK Malbork

MZK Malbork
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.