Wydanie nr 276/2023, Wtorek 3.10.2023
imieniny: pokaż (15 imion)Teresa, Gerard, Ewalda, Gerarda, Ewald, Kandyd, Eustachy, Sierosław, Częstobrona, Ermegarda, Irmegarda, Romana, Augustyna, Kandyda, Cyprian
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz z dnia 1 lipca 2021 r.

Wójt Gminy Miłoradz, Arkadiusz Skorek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miłoradz.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu przy ul. Żuławskiej 9 w dniu 2 sierpnia 2022 r. (wtorek) w pok. nr 15 (sala narad) w godzinach:

1. Mątowy Małe – 10:00

2. Stara Wisła – 10:10

3. Miłoradz – 10:20

4. Kończewice – 10:35

5. Mątowy Wielkie – 10:45

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: użytkowanie rolnicze.

Termin wnoszenia opłat i aktualizacja wysokości opłat: dla wszystkich nieruchomości, których wysokość czynszu będzie przekraczała 50,00 zł, czynsz dzierżawny będzie płatny w 2 ratach tj. do 31 marca i 30 września każdego roku, w przypadku czynszu nieprzekraczającego 50,00 zł, czynsz dzierżawny będzie płatny jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku.

Tryb wydzierżawiania i określenie dzierżawcy: dzierżawcy nieruchomości zostaną wyłonieni w drodze przetargu.

Okres trwania umowy:

Umowy dla nieruchomości zostaną zawarte na okres 5 lat - do 31 sierpnia 2027 r.

Wydanie w posiadanie nieruchomości nastąpi po zakończeniu zbiorów przez dotychczasowych dzierżawców.

Umowa dzierżawy nieruchomości dopuszczać będzie wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron na rok naprzód przed upływem roku dzierżawnego. W ten sposób Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Gminy.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Miłoradz.

Obciążenia i zobowiązania:

a) w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających,

b) nieruchomości nie są przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań.

Warunki nabycia prawa dzierżawy nieruchomości:

a) osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania;

b) osoba przystępująca do przetargu nie może mieć zaległości w płatnościach zobowiązań względem Gminy Miłoradz;

c) przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, wraz z podpisanym przez Referat Finansowo-Budżetowy potwierdzeniem o braku zaległości względem Gminy Miłoradz (druki do pobrania w pokoju 2, 12 lub 9);

d) minimalne postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

Wadium:

1. Wadia ustalone dla wyżej wymienionych działek płatne są najpóźniej do 29 lipca      2022 r. przelewem na konto Gminy Miłoradz prowadzone w Banku Spółdzielczym o/Malbork nr 02  8303  0006  0060  0600  0101  0054.

2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad wywoławczą stawkę rocznego czynszu dzierżawnego;

b) uczestnik który wygrał przetarg, nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy;

c) zawarcie umowy dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie kandydata na dzierżawcę.

4. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone bez odsetek nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Oględzin przedmiotu dzierżawy można dokonać w dni robocze, od godz. 800 do godz. 1400, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 55 271-15-31 w. 14 lub 26.

Oferent może zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, zawierającym postanowienia, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub 12.

Organizator wydzierżawia nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, w wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności. Okazanie punktów granicznych przez uprawnionego geodetę może nastąpić na koszt dzierżawcy.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu, warunków przetargu oraz regulaminu przetargu udziela Referat Rozwoju Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub 12, lub telefonicznie 55 271-15-31 w. 14 lub 26.

Wójt Gminy Miłoradz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Miłoradz oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz: http://miloradz.biuletyn.net/  na okres 31 dni od dnia 1 lipca 2022 r.

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Miłoradzu

UG Miłoradz
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.