Wydanie nr 331/2021, Sobota 27.11.2021
imieniny: pokaż (14 imiona)Wirgiliusz, Jozafat, Zygfryd, Stojgniew, Gustaw, Dominik, Damazy, Zygfryda, Oda, Walery, Maksymilian, Sekundyn, Achacjusz, Achacy
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WINDYKACJI I PODATKU VAT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. WINDYKACJI I PODATKU VAT

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw do spraw windykacji i podatku VAT w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo


 

 1. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie

Ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

 1. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw windykacji i podatku VAT

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia – 03 stycznia 2022 rok

Zatrudnienie na czas nieokreślony.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu październiku 2021r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  •  obywatelstwo polskie,
  •  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  •  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu rachunkowości, ekonomii, finansów, bankowości.

 3. • znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawa o samorządzie gminnym ,
  • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

V. Wymagania dodatkowe:
• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na
stanowiskach związanych z księgowością,
• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość
nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze
stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji
powierzonych zadań, dyspozycyjność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .

 

 1. prowadzenie ewidencji postępowań windykacyjnych,

 2. podejmowanie czynności mających na celu wezwanie dłużnika do dobrowolnej wpłaty zaległości,

 3. prowadzenie spraw z zakresu postępowań egzekucyjnych – przygotowanie i ewidencja upomnień i wezwań do zapłaty należności oraz tytułów wykonawczych,

 4. przygotowanie dokumentacji dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych,

 5. podejmowanie czynności związanych z windykacja należności w ramach postępowania upadłościowego, układowego lub naprawczego,

 6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających stan zaległości oraz o nie zaleganiu,

 7. zbiorcze prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług oraz rozliczanie podatku VAT,

 8. nadzór nad prawidłowym stosowaniem podatku w jednostce.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi,
 

VII. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko windykacji i podatku VAT

do dnia 15 grudnia 2021 do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

9) Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”

5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.


 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Sztutowo, dnia 2021.11.23 Wójt Gminy

Robert Zieliński

 

 

 

 

Losowe ogłoszenia

Losowe kamery

Ostatnie artykuły